เงื่อนไขการให้บริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการของ Pocket Town ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการหรือตัดสินใจใช้สินค้าหรือบริการของ Pocket Town ขอความกรุณาให้ท่านศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการด้านล่างนี้อย่างละเอียด และขอแนะนำให้ท่านที่ยังมีอายุไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 18 ปี) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครอง หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ กรุณาอย่าลงทะเบียนหรือใช้บริการใดๆ จากทาง Pocket Town

ข้อ 1. Overview

www.towntale.in.th เปิดให้บริการโดยบริษัท DC Perfect Co.,Ltd. ซึ่งเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการกับ DC Perfect Co.,Ltd. รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง

“บริษัทที่เกี่ยวข้อง” หมายถึงบริษัทที่บริหารงานหรือก่อตั้งโดยบริษัท DC Perfect Co.,Ltd. ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งอาจบริหารงานโดยฝ่ายหนึ่ง ร่วมกันบริหารหรืออีกฝ่ายเป็นผู้บริหารหลัก รวมทั้งการที่ทั้งสองฝ่ายหรือสองฝ่ายขึ้นไปอยู่ภายใต้การบริหารของฝ่ายหนึ่ง ถูกบริการร่วมกันหรือเป็นผู้บริหารหลักร่วมกัน (ภายในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะเรียกรวมบริษัท DC Perfect Co.,Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้องว่า “ดีซีเพอร์เฟค”) “ผู้ใช้บริการ” คือผู้บริโภคที่ใช้สินค้าและ/หรือบริการของ Pocket Town

ข้อ2.การยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการนี้เป็นเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการรับทราบก่อนใช้สินค้าและบริการจาก njoy ขอบเขตเงื่อนไขการให้บริการครอบคลุมการให้บริการและสินค้าทั้งหมดของทาง Pocket Town ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการใดจากทาง Pocket Town ทั้งหมดทั้งปวงจะถือว่าอยู่ในข้อตกลงของเงื่อนไขการให้บริการข้างต้นทั้งสิ้น เมื่อผู้เล่นใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งจาก Pocket Town พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการทั้งหมด จะถือว่าได้รับทราบประกาศทั้งหมดของการให้บริการในรายการดังกล่าวจากดีซีเพอร์เฟคแล้ว

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: เมื่อผู้ใช้บริการคลิก "ยอมรับ" “ตกลง” หรือเข้าใช้งานในช่องทางการให้บริการของ Pocket Town แล้ว จะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านรายละเอียดของข้อตกลง ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดจากทางดีซีเพอร์เฟคแล้ว โดยผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดด้วยความสมัครใจ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในภายหลัง ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำการโต้แย้งต่อรายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการที่ผู้ใช้บริการไม่ได้อ่านให้ละเอียดไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: ยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของเว็บไซต์ Pocket Town และศูนย์บริการลูกค้า (FAQ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นโยบายการเติมเงิน กฎการดูแลเกม ขอบเขตการค้าของผู้เล่น นโยบายการให้บริการของ GM ขั้นตอนการจัดการโปรแกรมโกงหรือโปรแกรมช่วยเล่น รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการแฮ็กไอดี เป็นต้น รายการข้างต้นล้วนรวมอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งมีผลครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

3. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: จากรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์จริง ดีซีเพอร์เฟคขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎการให้บริการต่างๆ โดยทางดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิ์ในการเลือกใช้รูปแบบการแจ้ง อาทิ การประกาศทางหน้าเว็บไซต์ เพื่อปรับเงื่อนไขการให้บริการรายการต่างๆ หรือเงื่อนไขรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้สินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการควรรับทราบเงื่อนไขต่างๆ และทำความเข้าใจกับรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงด้วย ทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรเคารพเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดรวมทั้งเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะหากผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขหรือกฎข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ของดีซีเพอร์เฟค ผู้เล่นสามารถยุติการใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับดีซีเพอร์เฟคได้ทันที หากภายหลังจากดีซีเพอร์เฟคทำการแก้ไขข้อตกลงหรือเงื่อนไขการให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยังคงใช้สินค้าหรือบริการของดีซีเพอร์เฟคอยู่ จะถือว่าผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับเงื่อนไขการให้บริการหรือกฎการให้บริการที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงทั้งหมด หลังจากที่ทางดีซีเพอร์เฟคเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนด้วยตนเอง หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ศึกษาเงื่อนไขการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป ทางดีซีเพอร์เฟคจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4.ทรัพย์สินทางปัญญาและการการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั้งหมด

เนื้อหา ข้อมูล ผลงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยี (รวมทั้งซอร์ฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง) สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรวมถึงสินค้าของ Pocket Town ทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของดีซีเพอร์เฟคหรือผู้ถือครองสิทธิ์ หากไม่ได้รับอนุญาตจากดีซีเพอร์เฟคหรือได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากผู้ถือครองสิทธิ์ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิดำเนินการแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่ ดำเนินการ ทำซ้ำ แบ่งปัน มอบอำนาจ ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายผลงานทั้งหมดซึ่งครอบคลุมถึงเนื้อหา ข้อมูล ซอร์ฟแวร์ สินค้าและการให้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้น กรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิอื่นๆ ทางดีซีเพอร์เฟคจะยุติการใช้สินค้าและบริการของผู้ใช้บริการทันที และหากผู้ใช้บริการสร้างความเสียหายกับเนื้อหา ข้อมูล ซอร์ฟแวร์ หรือสินค้า ทางดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องโทษทางกฎหมายจากผู้ใช้บริการดังกล่าว

ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจะไม่ใช้พื้นที่ให้บริการของ Pocket Town นอกเหนือจากช่องทางที่ทางดีซีเพอร์เฟคกำหนด ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า หากพบพฤติกรรมละเมิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดหรือละเมิดกติกาการให้บริการใดๆ ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ศูนย์บริการลูกค้าของของทางดีซีเพอร์เฟคในทันที ดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิโดยชอบธรรมกับข้อมูล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลไอดี ข้อมูลเกมและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบ เป็นต้น) ในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้งานซอร์ฟแวร์ของดีซีเพอร์เฟคหรือในระหว่างที่ผู้ใช้บริการใช้บริการด้านใดด้านหนึ่งจากดีซีเพอร์เฟค โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลหรือเนื้อหาภายใต้เงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฎกติกาของเกมเท่านั้น

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: ข้อมูลภายในเซิร์ฟเวอร์ที่ทางดีซีเพอร์เฟคจัดเตรียมทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไอเทมเสมือน เป็นต้น) ทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของทาง “ดีซีเพอร์เฟค” ในกรณีที่ไม่มีการส่งผลกระทบใดๆ กับการรับบริการของผู้ใช้บริการ ทางดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิ์ในการเก็บรักษาหรือไม่เก็บรักษาข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลไอเทมเสมือนทั้งหมดภายในสินค้าและบริการของดีซีเพอร์เฟค รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพชร ตำลึงทอง ตำลึงเงิน Gold Silver Cash ไอเทม ยุทธภัณฑ์ เป็นต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของดีซีเพอร์เฟค สิทธิ์ขาดทั้งหมดถือเป็นของดีซีเพอร์เฟค ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ตามกฎข้อบังคับทางกฎหมายและเงื่อนไขการให้บริการเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับไอเทมเสมือนจริงผ่านทางการเข้าร่วมเกม ของรางวัล การสมนาคุณ การแลกเปลี่ยนหรือการสะสมมูลค่า เป็นต้น “การแลกเปลี่ยน/ส่งมอบไอเทมเสมือนจริง” สำหรับผู้ใช้บริการในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หมายถึง สิทธิในการใช้งานไอเทมเสมือนจริงที่ได้จากการแลกเปลี่ยน/ส่งมอบเท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยน/ส่งมอบไอเทมเสมือนจริง

5. แนะนำการให้บริการด้านไอดีของ Pocket Town

“ไอดี Pocket Town" หรือ "Pocket Town ID" ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หมายถึง ไอดีที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนอย่างถูกต้องและสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นบริการที่ทางดีซีเพอร์เฟคใช้ระบบปฏิบัติการของตนให้บริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้เล่นจะต้องทำการลงทะเบียน พร้อมทั้งติดตั้งระบบต่างๆ ที่จำเป็นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และรับผิดชอบต่อค่าบริการอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง หลังจากที่ผู้เล่นลงทะเบียนสำเร็จ ดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิอ้างอิงตามนโยบายการให้บริการของดีซีเพอร์เฟคในการจัดสรรไอดี Pocket Town ให้กับผู้ใช้บริการ ในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้บริการรายการต่างๆ ของดีซีเพอร์เฟค ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: เมื่อตั้งค่าไอดีสำเร็จ จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีก ส่วนรหัสผ่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่หน้าของ Pocket Town

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: ทุกครั้งที่ลงทะเบียนไอดีหนึ่งๆ ใน Pocket Town จะถือเป็นการยอมรับข้อตกลงในสัญญา ซึ่งหมายถึงทั้งสองฝ่ายต่างบรรลุข้อตกลงร่วมกัน แต่ทางดีซีเพอร์เฟคมีสิทธฺิ์ในการควบคุมดูแลหนึ่งในไอดีหรือไอดีทั้งหมดภายใต้ชื่อของผู้ใช้บริการดังกล่าว ผู้ใช้บริการยืนยันและยอมรับว่าได้ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงในการลงทะเบียนกับ Pocket Town พร้อมยืนยันว่าได้แจ้งข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริง ครบถ้วน ใช้งานได้จริง สามารถใช้อ้างอิงในทางกฎหมายและเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างครบถ้วน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการสามารถทำการล็อกอินเพื่อดำเนินการอัพเดตข้อมูลด้วยตนเอง แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ อาทิ คำถามรักษาความปลอดภัย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ใช้บริการจะต้องส่งข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางดีซีเพอร์เฟครับทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางดีซีเพอร์เฟคพร้อมที่จะให้บริการในรายการดังกล่าวกับผูู้เล่นได้ทันที

ทางดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิ์ในการตรวจสอบความจริงเท็จของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใช้ในการลงทะเบียน หากดีซีเพอร์เฟคตรวจสอบพบว่าข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หมดอายุ หรือไม่มีผลทางกฎหมาย ดีซีเพอร์เฟคจะสามารถดำเนินการระงับการใช้สินค้าหรือบริการของไอดีดังกล่าวได้ทันที เมื่อผู้ใช้บริการยอมรับ พร้อมแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงในการลงทะเบียนกับ Pocket Town ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลอ้างอิงที่จะรับรองข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการกับ Pocket Town เมื่อผู้ใช้บริการต้องการอ้างอิงสิทธิ์ในการถือครองไอดีกับทางดีซีเพอร์เฟค หากในบันทึกข้อมูลของดีซีเพอร์เฟค ไอดีดังกล่าวมีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ตรงกับผู้ใช้บริการ ทางดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิ์ที่จะไม่ยืนยันว่าผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นเจ้าของไอดีนั้น

6.นโยบายการค้า

ในการนำเสนอสินค้าและบริการของดีซีเพอร์เฟค อาจมีรายการหรือการให้บริการบางส่วนที่อาจเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ในกรณีดังกล่าว ทางดีซีเพอร์เฟคจะมีข้อความแจ้งในหน้าจอที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการทำการยืนยันก่อน ซึ่งหากผู้เล่นปฏิเสธการจ่ายค่าบริการในรายการดังกล่าว ผู้ใช้บริการก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานหรือใช้บริการในรายการที่เกี่ยวข้องได้

สำหรับรายการสินค้าและบริการที่เก็บค่าบริการของดีซีเพอร์เฟค ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธรายการดังกล่าวได้ตามความสมัครใจ เพื่อความเป็นระบบในการจ่ายค่าบริการให้กับสินค้าหรือบริการ จะมีการอ้างอิงค่าบริการตามข้อกำหนดของดีซีเพอร์เฟค ซึ่งหากปฏิเสธการเสียค่าใช้จ่ายหรือจ่ายเงินไม่ตรงต่อเวลา ดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิ์ในการระงับการใช้งานของสินค้าและบริการในรายการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายตามเงื่อนไขในภายหลังได้

ดีซีเพอร์เฟคขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรือรูปแบบการเก็บค่าบริการของสินค้าและบริการทุกชนิดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากฟรีเป็นเสียค่าใช้จ่าย) ดีซีเพอร์เฟคสามารถกำหนดราคาสินค้าหรือรูปแบบการเก็บค่าบริการของสินค้าและบริการในแต่ละรายการให้แตกต่างกันออกไป หรืออาจกำหนดราคาสินค้าหรือรูปแบบการเก็บค่าบริการตามระดับขั้นของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ ดีซีเพอร์เฟคขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยดีซีเพอร์เฟคจะมีการแสดงข้อมูลของนโยบายทางการค้า รูปแบบการเก็บค่าใช้จ่าย รูปแบบการซื้อหรือนโยบายอื่นๆ ไปยังหน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการรวมถึงรักษาสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการของดีซีเพอร์เฟคได้อย่างเต็มที่ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการ ณ พื้นที่ที่ทางดีซีเพอร์เฟคกำหนด

7.ห้ามมิให้นำบริการต่างๆไปหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ผู้ใช้บริการจะต้องรับรองว่า หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากดีซีเพอร์เฟค ผู้ใช้บริการไม่สามารถขายหรือกระทำการในเชิงพาณิชย์ใดๆ กับสินค้าและบริการต่างๆ ของดีซีเพอร์เฟคอย่างเด็ดขาด ห้ามมิให้กระทำการเพื่อหาแสวงผลกำไรใดๆ จากสินค้าและบริการของดีซีเพอร์เฟคโดยไม่ได้รับอนุญาต

8.การดูแลจัดการผู้ใช้บริการ

เมื่อผู้ใช้บริการมีไอดีของ Pocket Town แล้ว สามารถอัพโหลดรายละเอียดเนื้อหาที่จำเป็นต่อการใช้บริการได้บนเซิร์ฟเวอร์ของดีซีเพอร์เฟค ซึ่งทางผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเนื้อหารายละเอียดที่อัพโหลดเหล่านั้นจากทางดีซีเพอร์เฟคได้ฟรี

ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ตนเผยแพร่ออกไปแต่เพียงผู้เดียว การใช้งานของผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาในพื้นที่ กฎหมายของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งผู้เล่นจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

(1) เมื่อผู้ใช้บริการประกาศข้อมูลใดๆ ไปยัง Pocket Town หรือใช้บริการใดๆ จากทางดีซีเพอร์เฟค ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับทางกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หากผู้ใช้บริการใช้สินค้าหรือบริการของ Pocket Town นอกเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ผู้ใช้บริการดังกล่าวก็ต้องเคารพกฎข้อบังคับทางกฎหมายและรูปแบบเครือข่ายในพื้นที่นั้นๆ ในขณะที่ใช้สินค้าและบริการของ Pocket Town หรือดีซีเพอร์เฟค หากมีการสร้าง ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

  (a) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามทั้งที่เป็นสาธารณะและตัวบุคคล;

  (b) ผิดกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งหรือผิดหลักคุณธรรมจริยธรรม;

  (c) เนื้อหาที่มีส่วนประกอบของไวรัส โปรแกรมล้วงข้อมูล Time Bomb ฯลฯ ซึ่งอาจมีผลทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของดีซีเพอร์เฟคหรือผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายหรืออาจส่งผลต่อความปลอดภัยในข้อมูลต่างๆ;

  (d) เนื้อหาที่อาจเกี่ยวข้องกับสื่อลามก อนาจาร การพนัน ความรุนแรง น่ากลัวหรือชักจูงสนับสนุนเนื้อหาอาชญากรรม;

  (e) เนื้อหาที่อาจแสดงถึงการข่มขู่ ก่อกวนคุกคาม ดูถูก หมิ่นประมาท เหยียดชาติพันธุ์สีผิว ละเมิดสิทธิของผู้อื่น;

  (f) เนื้อหาที่อาจผิดต่อกฎหมาย ข้อบังคับของภาครัฐหรืออื่นๆ

(2) ผู้เล่นจะต้องใช้บริการภายในบอร์ดประกาศหรือ IM ของ Pocket Town ภายใต้การเคารพกฎข้อบังคับทางกฎหมาย ในระหว่างที่ผู้ใช้บริการทำการประกาศหรือใช้บริการใดๆ ภายใน Pocket Town ผู้ใช้บริการยังต้องคำนึงถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ ระหว่างประเทศและเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง.

(3) การให้บริการของดีซีเพอร์เฟคห้ามมิให้ผู้ใช้บริการดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  (a) เข้าถึงเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือใช้ทรัพยากรของเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต;

  (b) ลบ แก้ไขหรือเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานของเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต;

  (c) เข้าไปยังส่วนจัดเก็บข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่วนประมวลผล ส่วนของการรับส่งข้อมูลหรือระบบปฏิบัติการ แล้วทำการลบ แก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต;

  (d) เจตนาสร้างไวรัส หรือแพร่ไวรัสโดยมีเป้าหมายในการทำลาย;

  (e) ใช้งานระบบให้บริการด้วยเจตนาที่ผิดต่อกฎข้อบังคับทางกฎหมาย;

  (f) พฤติกรรมอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์;

(4) ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการทำการรบกวนการให้บริการของดีซีเพอร์เฟคไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  (a) ในที่นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บไซต์และซอร์ฟแวร์ของดีซีเพอร์เฟค โดยห้ามมิให้ดำเนินการแก้ไข วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) ถอดรหัส (Decompile) รื้อถอน (Disassemble) ทำซ้ำ (copy) หรือเผยแพร่ (distribute) โดยเด็ดขาด;

  (b) ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับการให้บริการของเครือข่ายดีซีเพอร์เฟค (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำลาย ส่งผลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักเกินไป);

  (c) ห้ามใช้สินค้าและบริการของดีซีเพอร์เฟคผ่านทางซอร์ฟแวร์ที่สามหรือมีซอร์ฟแวร์ที่สามเป็นตัวช่วย และห้ามมิให้ใช้พฤติกรรมใดๆ ที่ทำผิดกติกาเกม ทำลายความเสมอภาคภายในเกมเป็นอันขาด;

  (d) หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากดีซีเพอร์เฟค ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของดีซีเพอร์เฟค ในการสร้างสรรหรือเปิดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแบบเดียวกัน อาทิ สร้างเซิร์ฟเวอร์เลียนแบบ เซิร์ฟเวอร์เถื่อน เป็นต้น;

  (e) ห้ามอาศัยผลประโยชน์จากสินค้าหรือระบบให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของดีซีเพอร์เฟคดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งกระทบต่อการส่งถ่ายข้อมูลหรือรบกวนการทำงานของของระบบ;

  (f) ห้ามมิให้กระทำการรบกวน ทำร้าย ด่าว่า ข่มขู่ ใช้คำลามกอนาจาร หมิ่นประมาทหรือการกระทำที่ผิดกฎข้อบังคับอื่นๆ ภายในระบบให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของดีซีเพอร์เฟค;

  (g) ห้ามใช้ระบบให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของดีซีเพอร์เฟคกระทำการใดๆ ก็ตามที่อาจส่งผลเสียกับทางดีซีเพอร์เฟค;

  (h) ห้ามนำข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆ ของทางดีซีเพอร์เฟคไปใช้ในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางที่ดีซีเพอร์เฟคกำหนดเอาไว้;

  (i) ข้อมูลทั้งหมดที่ทางดีซีเพอร์เฟคและบริษัทพันธมิตรใช้สำหรับสินค้า บริการรวมถึงการดำเนินธุรกิจต่างๆ นอกเหนือจากช่องทางที่ทางดีซีเพอร์เฟคอนุญาตแล้ว ห้ามมิให้ใช้ช่องทางอื่นในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของดีซีเพอร์เฟครวมทั้งข้อมูลที่อาจส่งผลกับภาพลักษณ์ในด้านลบในที่สาธารณะ;

  (j) ห้ามใช้วิธีการใดๆ ที่อยู่นอกเหนือกฎข้อบังคับภายในเกมเพื่อให้ได้มาซึ่งไอเทมเสมือน (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงินภายในเกม ของหรืออุปกรณ์ภายในเกม เป็นต้น);

  (k) ห้ามมิให้แสวงหาผลกำไรใดๆ จากสินค้าและบริการของดีซีเพอร์เฟคโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด.

(5) ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้บริการจากดีซีเพอร์เฟคอย่างพร่ำเพรื่อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: การส่งอีเมล์ขยะมายังที่อยู่ภายในเว็บไซต์ที่จัดเตรียมไว้รองรับการบริการของดีซีเพอร์เฟค ใช้บริการจากดีซีเพอร์เฟคล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของของบุคคลอื่นหรือพฤติกรรมที่แสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ

(6) ผู้ใช้บริการควรใช้งานไอดีด้วยความระมัดระวังและรักษากฎกติกาอย่างเคร่งครัด

  (a) หากพบพฤติกรรมการใช้ไอดีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือพบการรั่วไหลของไอดีที่อาจส่งผลกับความปลอดภัย กรุณาแจ้งดีซีเพอร์เฟคในทันที;

  (b) เพื่อความปลอดภัย ทางดีซีเพอร์เฟคไม่แนะนำให้ผู้ใช้บริการทำการแลกเปลี่ยนหรือส่งมอบสิทธิ์การใช้ไอเทมเสมือนภายในเกม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงินเกม อุปกรณ์และไอเทมเสมือนจริง เป็นต้น).

  (c) หากสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่ผิดกฎกติกาอย่างการแฮ็กไอดี ใช้โปรแกรมโกง เป็นต้น ผู้ใช้บริการควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของเพอร์เฟคเวิลด์ ในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องของดีซีเพอร์เฟค เพื่อรักษาสิทธิ์ที่ตนและผู้ใช้บริการอื่นๆ พึงได้รับ

  (d) ขณะที่ผู้ใช้บริการประกาศข้อความใดๆ ในช่องทาง njoy ผู้ใช้บริการควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของตนด้วยทุกครั้ง ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นด้วยเช่นกัน หากเกิดกรณีที่ผู้ใช้บริการทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลไม่ว่าจะของตนเองหรือบุคคลที่สาม ทางดีซีเพอร์เฟคจะไม่รับผิดชอบทั้งความเสียหาย ค่าชดเชยหรือค่าความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว.

(7) ผู้ใช้บริการควรเคารพในเงื่อนไขการให้บริการ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆ

ดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมในแต่ละกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิ์ในการระงับหรือลบข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการอัพโหลดตามการแจ้งของบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการจะต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด หากข้อความที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดตรงกับเงื่อนไขในข้อที่ (1) ดีซีเพอร์เฟคจะอ้างอิงตามกฎข้อบังคับ โดยจะยุติการรับส่งข้อมูลดังกล่าวในทันที พร้อมทั้งเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการลบที่อยู่ของเนื้อหา สารบัญหรือปิดเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบผลจากการกระทำในระหว่างที่ใช้บริการจากทางดีซีเพอร์เฟคทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ลักษณะการรับผิดชอบทางกฎหมายที่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ดำเนินการชดเชยให้กับผู้เสียหาย ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการให้บริการที่ทางดีซีเพอร์เฟคระบุเอาไว้ คือ นอกเหนือจากการรับโทษทางกฎหมายหรือชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายแล้ว ผู้ใช้บริการอาจต้องเสียค่าชดเชยจำนวนหนึ่งให้กับดีซีเพอร์เฟคอีกด้วย.

เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการประกาศอิเล็กทรอนิกส์ของทางดีซีเพอร์เฟค รวมทั้งกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดประกาศอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนาออนไลน์และกระดานข้อความในการดำเนินการลงประกาศข้อความใดๆ ผู้ใช้บริการจะต้องเคารพในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการ รวมทั้งข้อตกลงเฉพาะที่ทางดีซีเพอร์เฟคประกาศเอาไว้ ผลทางกฎหมายที่บรรยายไว้ข้างต้นสามารถใช้ในกรณีของการใช้บริการประกาศอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน หากพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการไม่เป็นตามเงื่อนไขการให้บริการข้างต้น ทางดีซีเพอร์เฟคขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าจะยกเลิกไอดีของผู้ใช้บริการนั้นๆ หรือไม่เป็นรายกรณี

9.อายุการใช้งานของไอดี Pocket Town

ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจกับอายุการใช้งานของไอดี njoy การล็อกอินใช้บริการช่องทาง Pocket Town อย่างสม่ำเสมอสามารถยืดอายุการใช้งานของไอดีได้.

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: ก่อนที่จะเติมเงินให้กับไอดีใดๆ Pocket Town บริการที่ทางดีซีเพอร์เฟคมอบให้จะอยุ่ในรูปแบบฟรี ส่วนข้อจำกัดในการให้บริการรูปแบบฟรีนั้น ดีซีเพอร์เฟคขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการกับไอดีดังกล่าวตามแต่เงื่อนไขการดำเนินธุรกิจ.

(1) ยุติการให้บริการในกรณีทั่วไป:

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ:หากไอดี Pocket Town ใดๆ ไม่ได้ทำการล็อกอินเพื่อใช้สินค้าและบริการของดีซีเพอร์เฟคเลยตลอดระยะเวลา 360 วัน (ผู้ใช้บริการแบบเพคเกจจะนับหลังจากที่แพคเกจหมดอายุ) หรือผู้ใช้บริการทำการยุติการใช้บริการไอดี njoy เอง ซึ่งทางระบบให้บริการของดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิ์ที่จะไม่เก็บรักษาไอดีหรือข้อมูลของไอดีดังกล่าว.

(2) ยกเลิกการใช้ไอดีหรือยุติการใช้ (รวมถึงการยุติเมื่อหมดอายุ) ยกเลิกการใช้บริการในกรณีพิเศษ

หากผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการดังต่อไปนี้ ดีซีเพอร์เฟคสามารถยกเลิก ระงับหรือยกเลิกการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดกับไอดีดังกล่าวได้ทันที (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การแบนไอดีที่ชื่อผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน และระงับการล็อกอินตัวละครที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเรียกคืนผลประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้มาจากการกระทำโดยมิชอบ ดังต่อไปนี้:

(a) พฤติกรรมที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้;

(b) ใช้สิทธิในทางที่ไม่ถูกต้อง;

(c) การให้ข้อมูลลงทะเบียนอันเป็นเท็จ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลบุคคลและวิธีการติดต่อ);

(d) พฤติกรรมที่ละเมิดกฎกติกาการให้บริการอื่นๆ ที่ทางดีซีเพอร์เฟคประกาศหรือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการใช้บริการของดีซีเพอร์เฟค;

(e) พฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับดีซีเพอร์เฟคและสิทธิของผู้อื่น ละเมิดสิทธิของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมลงทุนและผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ พฤติกรรมที่อาจทำลายความเท่าเทียมกันภายในเกม อาทิ การผูกขาดพื้นที่ภายในเกม ขัดขวางการรับประโยชน์ของผู้เล่นอื่นภายในเกมด้วยวิธีการมิชอบ);

(f) พฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง กฎข้อบังคับในการห้ามปฏิบัติต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย);

(g) พฤติกรรมที่ถือว่าผิดต่อจารีตและศีลธรรมอันดีของสังคม;

(h) พฤติกรรมอื่นๆ ที่ละเมิดกับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของดีซีเพอร์เฟค;

(i) นอกเหนือจากกรณีข้างต้น ขณะที่ผู้ใช้บริการรับบริการของดีซีเพอร์เฟค หากมีพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม โดยหนึ่งหรือหลายไอดีที่มีเจ้าของเป็นผู้ใช้บริการคนเดียวกันทำการล็อกอินแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดีซีเพอร์เฟคสามารถดำเนินการระงับ ยุติการให้บริการกับส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดกับไอดีดังกล่าวหรือสามารถยกเลิกไอดีบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ใช้บริการดังกล่าวโดยพิจารณาไปตามกรณี

เมื่อไอดีถูกลบออกไป รายละเอียดรวมทั้งข้อมูลการให้บริการและดาต้าทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลพื้นฐานของไอดี ข้อมูลดาต้าเสมือน ข้อมูลไอดีเกม เป็นต้น) ของไอดี Pocket Town ดังกล่าวจะถูกลบทิ้งทั้งหมด และจะไม่สามารถทำการเรียกคืนได้ ซึ่งชื่อไอดีดังกล่าวอาจถูกใช้ลงทะเบียนโดยผู้ใช้บริการคนใหม่

10.ระงับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ แม้จะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ แต่ดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิระงับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต โดยที่ทางดีซีเพอร์เฟคจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น:

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ แม้จะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ แต่ดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิระงับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต โดยที่ทางดีซีเพอร์เฟคจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น:

(1) การปรับปรุงระบบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาตามเวลาของเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์เกมรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ หรือหน้าเว็บหลักที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยผู้เล่นสามารถไปยังหน้าเว็บหลักหรือประกาศเกมเพื่อตรวจสอบช่วงเวลาในการปิดปรับปรุงระบบประจำวัน

(2) ตามการพิจารณาของดีซีเพอร์เฟค สามารถดำเนินการปรับปรุงระบบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์เกมรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ หรือหน้าเว็บหลักที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าและบริการได้ทุกเวลา

(3) เนื่องจากดีซีเพอร์เฟค พันธมิตรของดีซีเพอร์เฟคหรือฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์หรือระบบเครือข่ายโทรคมนาคมเกิดความผิดพลาดใดๆ หรือเกิดการขัดข้องในทุกกรณี

(4) มีบุคคลบุกรุกเข้าไปยังเครือข่ายของดีซีเพอร์เฟค และทำการดัดแปลง แก้ไขปลอมแปลงข้อมูลของเว็บไซต์ หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลต่อการทำงานของระบบ

(5) ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

(6) ผลจากคำร้องของสถาบันทางกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย

(7) ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือนโยบายแห่งชาติ

11.การเปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ใช้บริการสามารถยุติการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของดีซีเพอร์เฟคได้ทุกเวลาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ดีซีเพอร์เฟคด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อผู้ใช้บริการยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการข้างต้นของดีซีเพอร์เฟค ทางดีซีเพอร์เฟคจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่ 3

12.เซิร์ฟเวอร์เทสและเซิร์ฟเวอร์ตัวอย่าง

เซิร์ฟเวอร์เทส (เซิร์ฟเทส) ถือเป็นช่วงที่ดีซีเพอร์เฟคเปิดทดสอบสำหรับเกมประกาศเปิดตัว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะช่วงทดสอบภายใน CBT OBT) เซิร์ฟเวอร์ตัวอย่าง (เซิร์ฟตัวอย่าง) เป็นเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างมีความเสถียรที่ทางดีซีเพอร์เฟคใช้ในการนำเสนอระบบเกมเวอร์ชั่นล่าสุดหรือเนื้อหาเกมเวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถสัมผัสถึงสินค้าและบริการใหม่ล่าสุดของทางดีซีเพอร์เฟคได้.

ข้อมูลที่อยู่ภายในในเซิร์ฟเทสและเซิร์ฟตัวอย่าง ทั้งหมดไม่ถือว่าอยู่ในขอบเขตการคุ้มครองตามเงื่อนไขการให้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการล็อกอินเข้าไปยังเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง และรับการบริการใดๆ จากเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่างแล้ว จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้:

(1) เนื้อหาการให้บริการของเซิร์ฟเทสและเซิร์ฟตัวอย่างไม่ใช่เวอร์ชั่นทางการ ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าเนื้อหาภายในนั้นจะมีความแตกต่างกับเวอร์ชั่นทางการอยู่บ้าง หรืออาจมีปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของโปรแกรมหรือข้อมูลอาจสูญหาย ความผิดปกติทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการพบในระหว่างใช้งานเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง ทางดีซีเพอร์เฟคจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

(2) ดีซีเพอร์เฟคจะไม่มีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนในการปรับปรุงระบบของเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง และอาจดำเนินการลบข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในการให้บริการของเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตัวละครที่ผู้ใช้บริการใช้ภายในเกม ค่าประสบการณ์ ไอเทมรวมทั้งบันทึกและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) หรืออาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานตามความเหมาะสม

(3) การพิจารณาถึงความเสถียรของเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง ดีซีเพอร์เฟคสามารถนำเสนอประกาศการให้บริการทางหน้าเว็บหลักกับผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ทำการล็อกอินในเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง

(4) ดีซีเพอร์เฟคจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับกรณีที่ผู้ใช้บริการล็อกอิน รับการบริการจากเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่างแล้วได้รับความเสียหายใดๆ

13.ข้อมูลการเชื่อมต่อและโฆษณา

การเชื่อมต่อภายในหน้าเว็บของ Pocket Town อาจสามารถเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของบุคคล บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างการเชื่อมต่อเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สำหรับสินค้า บริการหรือข้อมูลต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์ของบุคคล บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ นั้นทางเพอร์เฟคเวิลด์ไม่ขอรับรองในความถูกต้อง น่าเชื่อถือในข้อมูลเชื่อมต่อดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งบุคคล บริษัทและองค์กรข้างต้นไม่มีความเกี่ยวพันใดๆ กับดีซีเพอร์เฟคไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้าง มอบหมาย เป็นตัวแทน หุ้นส่วนหรือความสัมพันธ์อื่นๆ

ในระหว่างที่ดีซีเพอร์เฟคให้บริการผ่านทาง Pocket Town หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาจมีข้อความในการโฆษณาเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ เนื้อหาภายในโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายเหล่านี้ ทางบริษัทต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด Pocket Town ถือเป็นเพียงตัวกลางของการโฆษณาเท่านั้น หากผู้ใช้บริการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านการเชื่อมต่อภายในหน้าเว็บของ Pocket Town พฤติกรรมการซื้อขายดังกล่าวจะถือเป็นการดำเนินการระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีซีเพอร์เฟคในทุกกรณี ทางดีซีเพอร์เฟคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบทางกฎหมายกับพฤติกรรมการซื้อขายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด

14.ความรับผิดชอบในการละเมิดสัญญา

ผู้ใช้บริการยืนยันที่จะรักษาสิทธิประโยชน์ของดีซีเพอร์เฟคและผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงทางกฎหมาย กฎกติกา เงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องจนก่อให้เกิดความเสียหายให้กับดีซีเพอร์เฟคหรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึ้น (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ค่าทนายความ ค่าเสียหายตามความเป็นจริง เป็นต้น จากการดำเนินคดีหรือขั้นตอนทางกฎหมาย)

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเมิดกฎหมายหรือเงื่อนไขการให้บริการจนก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการยินยอมชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นการบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกว่าจ้าง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดของดีซีเพอร์เฟค

15.ปฏิเสธการรับประกันหรือคุ้มครอง

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการอัพโหลด แปะประกาศ ส่งต่อข้อมูลผ่านช่องทางใดๆ ของดีซีเพอร์เฟคหรือการส่งต่อข่าวสาร ข้อมูล ตัวอักษร ซอร์ฟแวร์ ดนตรี เสียง ภาพ กราฟฟิก วิดีโอ สารสนเทศ ข้อมูลการล็อกอินของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลอื่น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “เนื้อหา”) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือเป็นการส่งต่อแบบส่วนตัว ผู้เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ดีซีเพอร์เฟคไม่สามารถควบคุมการส่งต่อเนื้อหาจากช่องทางของดีซีเพอร์เฟค และไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นดีซีเพอร์เฟคจึงไม่ขอรับรองความถูกต้องทางกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ข้อเท็จจริงและคุณภาพของเนื้อหา ซึ่งผู้เล่นรับทราบแล้วว่า การใช้บริการจากดีซีเพอร์เฟค อาจมีความเป็นไปได้ที่จะต้องพบกับเนื้อหาที่ไม่บันเทิงใจ ไม่เหมาะสมหรือหยาบคาย และยืนยันว่าผู้ใช้บริการจะใช้วิจารณญาณของตนให้ดีและพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ปัดความรับผิดชอบให้กับดีซีเพอร์เฟค

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าผู้ใช้บริการจะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการของดีซีเพอร์เฟคแต่เพียงผู้เดียว ใบอนุญาตไอดีและการให้บริการของดีซีเพอร์เฟคจะเป็นไปตามเงื่อนไข “ปัจจุบัน” ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ โดยทางเพอร์เฟคเวิลด์จะไม่รับประกันใดๆ กับผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทางนิตินัยหรือพฤตินัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเป็นไปได้ในการซื้อขาย การใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ปราศจากไวรัสรวมทั้งไร้ซึ่งตำหนิข้อผิดพลาดใดๆ โดยทางดีซีเพอร์เฟคไม่ขอรับประกันและรับผิดชอบในทุกกรณี

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ ดีซีเพอร์เฟคไม่ขอรับประกันความพอใจในสินค้าและบริการกับผู้ใช้บริการแบบ 100% และไม่รับรองว่าจะไม่เกิดข้อขัดข้องใดๆ กับการให้บริการ รวมทั้งไม่รับรองในความรวดเร็ว ปลอดภัย ข้อผิดพลาดรวมทั้งความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ตรงต่อเวลา ความราบรื่นในการส่ง เป็นต้น ดีซีเพอร์เฟคขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด รวมทั้งเรื่องความถูกต้อง ตรงเวลาและความเรียบร้อยในการส่งมอบข้อมูล ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการดาวน์โหลดหรือรับข้อมูลสินค้าหรือบริการใดๆ ผ่านทางดีซีเพอร์เฟคทั้งหมด จะต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ใช้บริการเอง ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายของระบบ การสูญหายของข้อมูลหรือความเสี่ยงอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว ดีซีเพอร์เฟคไม่ขอรับประกันหรือคุ้มครองในสินค้า การให้บริการ ขั้นตอนการซื้อขายใดๆ ทั้งสิ้น

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ ดีซีเพอร์เฟคไม่ขอรับผิดชอบต่อกรณีใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือการเรียกร้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ จากการถูกทำร้ายร่างกาย จากข้อมูลส่วนตัวที่รั่วไหล การสูญเสียความน่าเชื่อถือหรือหรือความรับผิดชอบเนื่องจากความประมาท ความผิดพลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้ต้องสูญเสียเงินตราหรือความผิดพลาดอื่นๆ ที่ทำให้ต้องเสียทรัพย์หรือค่าชดเชย) ของผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นอุบัติเหตุ ไม่ใช่ทางตรง กรณีพิเศษ หรือทางอ้อมจากผลของการใช้สินค้าและบริการดีซีเพอร์เฟค หรือความเกี่ยวพันด้านใดด้านหนึ่งกับการใช้สินค้าและบริการของดีซีเพอร์เฟค

ดีซีเพอร์เฟคระบุอย่างชัดเจนว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่แสดงถึงการรับประกันหรือคุ้มครอง ไม่ว่าจะในรูปแบบที่ชัดเจนหรือโดยนัย ดีซีเพอร์เฟคไม่ขอรับประกันว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการผู้เล่นได้แบบ 100% และไม่รับรองว่าจะไม่เกิดข้อขัดข้องใดๆ กับการให้บริการ รวมทั้งไม่รับรองในความรวดเร็ว ปลอดภัย ข้อเท็จจริง ข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากทางดีซีเพอร์เฟคทั้งที่เป็นทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ดีซีเพอร์เฟคไม่สามารถรับประกันในกรณีดังกล่าวได้เช่นกัน

16.เงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ดีซีเพอร์เฟคไม่ขอรับผิดชอบกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ กรณีพิเศษและแบบลูกโซ่ทั้งหมด ที่มาของความเสียหายข้างต้น: การใช้สินค้าและบริการผิดวิธี การซื้อสินค้าหรือบริการในรูปแบบที่คล้ายกันทางอินเทอร์เน็ต การดำเนินการซื้อขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้บริการด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและข้อมูลที่ผู้ใช้บริการส่งมีการบิดเบือน ความเสียหายที่ว่ามาข้างต้นถือเป็นความเสียหายที่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของทางดีซีเพอร์เฟคด้วย ซึ่งทางดีซีเพอร์เฟคได้แจ้งเตือนผู้ใช้บริการแล้วว่าอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ในทำนองดังกล่าว

สำหรับปัญหาในการให้บริการใดๆ ของดีซีเพอร์เฟคทั้งในส่วนของอุปสรรคจากเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานทั้งในและนอกพื้นที่ เหตุขัดข้องทางเทคนิค ข้อจำกัดในการคุ้มครอง เหตุสุดวิสัย ไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮ็กเกอร์ ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการปิดการใช้งานหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากความสามารถในการควบคุมทางเทคนิคของดีซีเพอร์เฟค จนก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ อาทิ การระงับการให้บริการ การสูญหายของข้อความที่ผู้ใช้บริการส่ง เลขรหัสที่บิดเบือน การรับที่ผิดพลาด ไม่สามารถรับข้อมูล ความล่าช้า ทางดีซีเพอร์เฟคจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

17. การคุ้มครองลิขสิทธิ์

ในกรณีที่ดีซีเพอร์เฟคไม่ดำเนินการ ยังไม่สามารถดำเนินการในทันทีหรือยังไม่สามารถดำเนินการในเงื่อนไขดังกล่าวหรือสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเต็มที่ ไม่ถือว่าดีซีเพอร์เฟคสละสิทธิ์ดังกล่าว และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการใช้สิทธิ์ดังกล่าวของดีซีเพอร์เฟคในอนาคต

18.การจัดการข้อพิพาทและผลคุ้มครองทางกฎหมาย

คำอธิบายและวิธีการใช้งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของดีซีเพอร์เฟค รวมทั้งสิทธิและพันธกรณีที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการใช้สินค้าหรือบริการของดีซีเพอร์เฟค ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (ไม่รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนที่อยู่ต่างแดนรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน) ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การลงนามในเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวหรือการดำเนินการใดๆ จนก่อให้เกิดกรณีพิพาท ข้อพิพาทจากขั้นตอนการดำเนินการภายในเงื่อนไขการให้บริการนี้รวมทั้งข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการลงนามในสินค้าหรือบริการ ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้อำนาจของศาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับทางกฎหมาย จะยึดถือความถูกต้องจากกฎหมายเป็นหลัก ขณะเดียวกันทางดีซีเพอร์เฟคจะดำเนินการอธิบายหรือปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งเงื่อนไขข้ออื่นๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวจะยังมีผลบังคับใช้ดังเดิม

19.การจัดเก็บข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการทั้งหมดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ทางดีซีเพอร์เฟคจะยึดถือหลักความปลอดภัยและความสะดวกเป็นหลัก แต่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการดำเนินการลบหรือเก็บข้อมูลที่ปรากฏในการให้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเผยแพร่) ล้มเหลว นอกจากนี้ดีซีเพอร์เฟคขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาถึงสิทธิของผู้ใช้บริการว่าเหมาะสมกับเงื่อนไขการให้บริการนั้นๆ หรือไม่ หากผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ดีซีเพอร์เฟคมีสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการให้บริการกับไอดี Pocket Town ดังกล่าว

ภายใต้การให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอดี Pocket Town การส่งต่อผลงานไม่ว่าจะเป็นของผู้ใช้บริการเองหรือผู้ใช้บริการได้รับการมอบอำนาจจากเจ้าของผลงาน พฤติกรรมการอัพโหลดของผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการทั้งหมดจะถือว่าเป็นการมอบสิทธิ์ในใช้งานและแสวงหาผลกำไรจากผลงานดังกล่าวให้ดีซีเพอร์เฟคฟรีถาวร แต่ทางผู้ใช้บริการหรือเจ้าของผลงานจะยังคงมีสิทธิ์ในการอัพโหลดผลงานดังกล่าวดังเดิม

20.การส่งมอบและแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนทั้งหมดของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้สามารถอาศัยช่องทางประกาศจากหน้าเว็บไซต์ อีเมล์หรือในรูปแบบจดหมายทั่วไป การแจ้งเตือนดังกล่าวจะยึดวันที่ทำการส่งข้อมูลเป็นหลัก

21.ข้อตกลงอื่นๆ

รายละเอียดการให้บริการทั้งหมด เงื่อนไขการเก็บค่าบริการ รูปแบบการเก็บค่าบริการ อัตราค่าบริการรวมทั้งเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดของดีซีเพอร์เฟคจะยึดรายละเอียดที่ประกาศล่าสุดเป็นหลัก หากเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้มีเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่เป็นผล ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รายละเอียดของเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นจะยังสามารถอ้างอิงได้ตามปกติและมีผลบังคับใช้